راهنمای آموزشی Scopus

تهیه کننده: مهدیه دانشور

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی

 

 

معرفی و محتوا

پایگاه استنادی Scopus درسال 2004 توسط ناشر Elsevier راه اندازی گردید. Scopus از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭼﮑﯿﺪه و اﺳﺘﻨﺎدی و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻧﻤﻮدارﺳﺎزی ﺗﺤﻘﯿﻖ را دارد.Scopus بیش از 75 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد از 5000 ﻧﺎﺷﺮ بین المللی از ﺳﺎل 1960 ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزآﻣﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. در حال حاضر حدود 24600 ژورنال در این پایگاه نمایه می شوند. بیش از 150000 عنوان کتاب علمی و بیش از 75 میلیون اطلاعات پروفایل پژوهشی محققین، نزدیک به 10 میلیون مقالات کنفرانس ها از 90000 رویداد جهانی و 27 میلیون پروانه ثبت اختراع از کشورهای مختلف در این پایگاه ارائه می شوند.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای وﺳﯿﻊ ﺧﻮد، ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺛﺒﺖاﺧﺘﺮاﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت، اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 

ورود به محیط جستجو

- ورود به سایت کتابخانه دیجیتال به آدرس https://diglib.hums.ac.ir/

2- ورود به بخش پایگاه های اطلاعاتی

3- کلیک روی لوگوی Scopus

 

عضویت در پایگاه

با عضویت در این پایگاه می توانید به صورت روزآمد از جدیدترین مقالات منتشر شده در حوزه موضوعی مورد علاقه خود اطلاع کسب کنید.

 

روشهای جستجو در اسکوپوس

1-جستجوی ساده(Basic search) در قسمت جستجو سه نوع امکان جستجو فراهم می شود:

Document: در این بخش می توانید بر اساس نیاز از قسمت Search within  فیلد مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلیدواژه مورد نظر را در قسمت Search documents تایپ کنید.

2- جستجوی پیشرفته (Advanced document search)

در این قسمت کلیدواژه مورد نظر را تایپ کرده و یکی از عملگرها را با کلیک روی به علاوه (+) جلوی آن انتخاب می کنیم. عملگر مورد نظر در باکس جستجو قرار می گیرد سپس کلیدواژه دوم را تایپ می کنیم.

 

Authors: در این قسمت می توان با وارد کردن نام خانوادگی نویسنده مورد نظر، به جستجو پرداخت. در صورتی که از نام کامل نویسنده اطلاع نداشته باشید می توانید حرف اول نام نویسنده را وارد کنید و با باز شدن صفحه ی نتیجه ی جستجو، نویسنده مورد نظر را پیدا کنید.

Affiliations: در این قسمت می توانید با جستجوی نام سازمان مورد نظر وارد صفحه آن سازمان یا دانشگاه شده و اطلاعاتی مانند تعداد مقالات چاپ شده در زمینه های موضوعی مختلف، تعداد مقالاتی اشتراکی با سایر سازمانها و تعداد مقالاتی که در ژورنالهای مختلف چاپ کرده اند را جستجو نمائید.