دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

 معاونت تحقیقات و فناوری

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تهیه و تنظیم:  دکتر معصومه لطیفی

 

معرفی پروکوئست:

پایگاه اطلاعاتى پروکوئست محصول شرکت آموزش و اطلاعرسانى بل و هاول است که يك راهنماي جهاني جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي ميليونها محقق در همه سطوح و با هر ميزان توانايي ميباشد.

اين پايگاه از سال 1983 به جمع آورى، سازماندهى و توزیع اطلاعات در بيش از 160 کشور پرداخت که ابتدا شامل منابع به زبان انگليسى بود و سپس شامل چکيده و همچنين ادوارى ها و نشریات نيز گردید. مقالات نشریات علمی، پایان نامه ها، سخنرانيها، گزارشها و  را به صورت چکيده، تمام متن به همراه تصویر ارائه ميدهد و همچنين شامل چکيده و استنادهای مرتبط نيز هست و حتی تعداد کلمات موجود در چکيده و متن را نيز مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت پروکوئست یک نظام اطلاعرسانی پيوسته است که به شکل خاصی طراحی شده و جستجوگر را قادر میسازد که فقط با یک کليک اطلاعات تمام متن و تمام تصویر را از نشریات و مقالات و منابع دیگر در صفحه کار خود ببيند. بيش از نيمی از مقالات تمام متن می باشند. ترجمه چکيده مقالهها از انگليسی به زبانهای چينی ،فرانسه، اسپانيولی و ... امکانپذیر است.

امروزه در نتيجه توافق با ناشران گوناگون در سراسر دنيا نظير…CRC Press, Emerald, Springer, Oxford، دسترسى به بيش از 8000 نشریه ادوارى، روزنامه ها، تحقيقات کتابخانه اى و مراجع در قالبهاى مختلف و جستجو و دسترسی به متن کامل حدود700000 عنوان پایاننامه برای محققين توسط این پایگاه ممکن شده است. آرشيو این پایگاه شامل ميليونها صفحه اطلاعات در قالب بانک هاى اطلاعاتى تمام متن/تمام تصویر است که اطلاعات را در سه قالب تمام تصویر، تمام متن، و متن و گرافيک ارائه مى دهد و همچنين شامل چکيده و استنادهاى مرتبط نيز هست و حتى تعداد کلمات موجود در چکيده و متن را نيز مشخص مى کند.

موضوعات اصلى پروکوئست عبارتند از:

o          علوم پزشکى و خدمات بهداشتی و درمانی، داروسازى و دندانپزشکی

o          مراقبت هاى بهداشتى، کودکان، داروسازى، فيزیوتراپى، ارتباطات بين المللى

o          علوم عمومى، تجارت آسيا، تجارت اروپا، علوم رایانه، صنعت ورزش و سرگرمیها

o          مهندسى و فناورى، تکنولوژی اطلاعات، علوم کامپيوتر، برق و مخابرات

o          مدیریت، حسابدارى، ماليات، بازرگانی و موضوعات وابسته

o          علوم اجتماعى، روانشناسی و علوم تربيتی، نشریات مذهبى

o          علوم کاربردى، بانکدارى، فنون و نوآورى

o          نشریات تحقيقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقيقات کتابخانه اى

دسترسی به پایان نامه ها و رساله ها در موضوعات زیر:

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Business

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Health & Medicine

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: History

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Literature & Language

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Science & Technology

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: Social Sciences

•           ProQuest Dissertations & Theses Global: The Arts

پایگاه های مورد اشتراک دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دسترسی به پنج پایگاه زیر امکانپذیر است.

          ProQuestBiology Journals

          ProQuestDissertations & Theses (PQDT)

          ProQuestHealth & Medical Complete

          ProQuestNursing & Allied Health Source

          ProQuestPsychology Journals

 

انواع روشهای جستجو در پروکوئست:

 

          Basic Search

          Advanced Search

          publication

          Browse

          Databases (7)

 

          جستجوی ساده (Basic Search)

 

در این صفحه کلید واژههای خود را در جعبة جستجو وارد نمایید. با انتخاب گزینة Full textجستجو فقط به رکوردهایي محدود مي شود که متن کامل آنها قابل دسترسي باشد و گزینه peer reviewedشما را به مقالات علمي و آکادمیک که در یک فرآیند سردبیری و با داوری دقیق مورد بررسي قرار گرفته اند هدایت ميکند. به عبارت ساده تر انتخاب گزینه Peer reviewedبه معنای جستجو در مقالات علمی- پژوهشي مجموعه است.

در قسمت Search subject areasبا انتخاب هر تصویر امکان جستجو در محدوده موضوعي انتخاب شده فراهم ميشود.

جستجوی پیشرفته( Advanced Search)

با انتخاب گزینه Advanced Searchامکان استفاده از Advanced Searchوسایر  گزینه های آن فراهم مي شود.

در صفحه Advanced Searchامکان استفاده از جعبه های جستجوی متعدد و محدود کردن فیلدهای جستجو )از جمله عنوان، نویسنده  و ...  ) فراهم مي باشد.

در قسمت limit toنوع دسترسي و در قسمت Publication dateمحدوده زماني را مشخص نمایید.

جستجوی بر اساس Advisorکه امکان استفاده از بانک آن را با انتخاب look up Advisorفراهم مي کند. همچنین مي توان با انتخاب look up university/institutionجستجو را بر اساس دانشگاه یا موسسه مورد نظر محدود نمود. جستجو بر اساس اصطلاحات نمایه و با انتخاب look up index termامکانپذیر است. همچنین جستجو بر اساس سرعنوانهای موضوعي و با انتخاب look up subject headingsفراهم مي شود.

با انتخاب گزینه Advanced searchو سپس Command Line Searchامکان جستجوی خبره و

ماهرانه فراهم مي¬گردد. این نوع جستجو به افراد کاملاً حرفه¬ای و در هنگامي که فرمول جستجو طولاني

و پیچیده است توصیه مي شود.

با استفاده از جدول فیلدها مي توان به جای فیلد اصلي از مخفف آن استفاده کرد. برای مثال با جستجوی author Smithنتایج مشابه با جستجوی AU Smith بدست مي آید.

            Publications

 

o          لیست الفبای انتشارات

o          امکان جستجوی در لیست

o          نمایش اطلاعات هر عنوان با کلیک روی هر یک

o          امکان مشاهده شماره های جاری و گذشته

o          تنظیمset Up Alertو Rss Feed

با انتخاب گزینه   publicationsميتوان لیست الفبایي انتشارات موجود در ProQuestاعم از نشریات ، کتابها ، روزنامه و ... را مشاهده و یا به صورت کلیدواژهای به جستجوی عنوان خاصي پرداخت. در مقابل هر عنوان پوشش زماني آن مشخص شده است.

در سمت چپ صفحه نیز گزینه هایي برای محدود کردن لیست انتشارات وجود دارد. مثلاً با انتخاب گزینه Languageميتوان فقط لیستي از انتشارا به یک زبان خاص را انتخاب کرد. با انتخاب هر عنوان از مدارک بازیابي شده اطلاعات جزئي تری از مدرک مورد نظر قابل مشاهده است.

 

دسته بندی پایان نامه ها براساس موضوع و مکان

دسته بندی منابع آموزشی در حوزه پزشکی و بهداشت مانند فیلمهای آموزشی

نکته:

 

در پایگاه ProQuestگزینه های دیگری نیز وجود دارد که در جستجوی دقیق و مفید پژوهشگر را یاری ميکند.این گزینه ها در زیر توضیح داده مي شود:

Thesaurusلیست الفبایي از مجموعه اصطلاحات استاندارد و نظام یافته است که به صور سلسله مراتبي اصطلاحا عامتر یا خاصتر و یا مرتبط با کلیدواژه مورد جستجو را نمایش ميدهد. در جستجوی پیشرفته امکان استفاده از این ویژگي وجود دارد.

MeSHیک اصطلاحنامه پزشکي است و دیگری اصطلاحنامه پروکوئست است.

            استراتژی های جستجو در ProQuest

            Stop Wordها کلماتي هستند که هنگام جستجو از آنها چشم پوشي مي شود.

            نماد ؟جایگزین یک کاراکتر مي شود. نماد ؟ در اول کلمات قابل استفاده نیست. به مثالهای زیر توجه کنید:

nurse?      Finds: nurses, nursed, but notnurse

sm?th       Finds: smith and smyth

ad???       Finds: added, adult, adopt

 

 

                        عملگرهای منطقی قابل استفاده در پایگاه پروکوئست:

•                  ANDتمامی کلمات را جستجو می کند(نتایج محدود می شود)

•                  ORهر یک از کلمات را به تنهایی جستجو می کند(نتایج گسترده می شود)

•                  AND NOTکلمات بعد از آن حذف می شود.

•                  PRE/n or P/nبرای بازیابي دو واژه¬ای که اولي مقدم بر دومي باشد از این عملگر مي¬توان استفاده کرد. مثلا behavioural PRE/3 disturbancesمقالاتي را بازیابي مي¬کند که کلمة  behavioural  مقدم بر disturbancesو با فاصلة 3 یا کمتر آمده باشد.

•                  EXACT or Xبرای جستجوی دقیق یک عبارت به صورت زیر نوشته و بازیابي شود:

SU.EXACT"higher education"

SU.X"higher education"

•                  W/3دو کلمه کلیدی را تا فاصله 3 کلمه بین آنها جستجو می کند.

•                  W/PARAکلمات کلیدی را در یک پاراگراف جستجو می کند.

•                  W/DOCزمانیکه کلیدواژه ای را در citation and document textجستجو می کنید می توانید از این عملگر استفاده کنید

 

نکته : در هر مرحله اگر سوالی دارید می توانید از گزینه helpاستفاده کنید.