صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > ریاست کتابخانه 

 


 

  

نام و نام خانوادگی : افسانه کاظمی

سمت : ریئس کتابخانه مرکزی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد  علم اطلاعات و دانش شناسی 

شماره تماس : 07633710402

ایمیل :centlib@hums.ac.ir