آدرس: هرمزگان، بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه اول، اداره علم‌سنجی

کد پستی: 7919915519

تلفن: 07633337379

فاکس: 07333337192

ایمیل: sci@hums.ac.ir