جهت دریافت فرم اعتبار سنجی مجله کلیک نمایید.

 

خواهشمند است پس از تکمیل، فرم را جهت بررسی به آدرس زیر ارسال بفرمایید:

sci@hums.ac.ir

33337379-076