نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها


دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی وبومتریکس Webometrics

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاه های ایران ISC

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاه های جهان اسلام ISC

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی عملکرد دانشگاه ها URAP - University Ranking by Academic Performance

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی شانگهای ARWU

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهیQS 

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی لیدن Leiden

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی سایمگو SIR - SCImago Institutions Rankings

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی مجلات و کشورها SJR - SCImago Journal and Country Rank

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی نیوزویک News Week

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی تایمز Times Higher Education

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی هییکت HEEACT

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها 4ICU

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی فاکتور جی G-factor

دریافت فایل راهنما

نظام رتبه‌بندی دانشگاهی سازمان كنفرانس اسلامي OIC